Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Definities

E-PT: E-PT, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 68477473.

Klant: degene met wie E-PT een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: E-PT en Klant samen.

Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens E-PT.

E-PT en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

E-PT en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen

E-PT hanteert prijzen in euro's, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

E-PT mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die E-PT niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

De consument mag de overeenkomst ongedaan maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

E-PT stelt de prijs van de dienstverlening vast op basis van de werkelijk bestede uren.

De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van E-PT, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Wanneer E-PT en de Klant voor een dienst een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

E-PT mag tot 10% van de richtprijs afwijken.

E-PT moet de Klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

E-PT mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.

E-PT zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

De consument mag de overeenkomst met E-PT opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

E-PT mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

De betalingstermijnen die E-PT hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat E-PT aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

E-PT mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

De Klant rekent producten direct af.

E-PT mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

De Klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan E-PT betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.

De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat E-PT de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

E-PT mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 5 - Recht van reclame

Wanneer de Klant in verzuim is, mag E-PT het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

E-PT maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.

Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan E-PT, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:

het product is gebruikt

het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding

de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd's of cd's

het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft

het product een los tijdschrift of losse krant is

het een spoedreparatie betreft

het weddenschappen of loterijen betreft

de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@e-pt.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van E-PT, www.e-pt.nl.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan E-PT, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 7 - Vergoeding van bezorgkosten

Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar E-PT heeft geretourneerd, dan zal E-PT eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van E-PT voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 8 - Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 9 - Opschortingsrecht

Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 - Retentierecht

E-PT kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van E-PT heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan E-PT.

E-PT is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 11 - Verrekening

Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan E-PT te verrekenen met een vordering op E-PT.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

E-PT blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van E-PT met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd in lid 1 kan E-PT gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.

Wanneer E-PT gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag E-PT van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 13 - Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vindt plaats bij E-PT, tenzij anders wordt afgesproken.

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.

Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag E-PT zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan E-PT kan tegenwerpen.

Artikel 14 - Levertijd

De levertijden van E-PT zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van E-PT.

De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer E-PT later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer E-PT niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en E-PT iets anders hebben afgesproken.

Artikel 15 - Feitelijke levering

De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 16 - Transportkosten

De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en E-PT schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 17 - Verpakking en verzending

Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij E-PT niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan E-PT. Doet de Klant dit niet, dan kan hij E-PT niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 18 - Verzekering

De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

zaken van E-PT die bij de Klant aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

De Klant geeft op eerste verzoek van E-PT de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 19 - Bewaring

Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 20 - Garantie

Wanneer de Klant en E-PT een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor E-PT enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.